Ibvier Csavar és Zárszaküzletek

ADATVÉDELEMI NYILATKOZAT

Az adatvédelmi szabályzatunk megújult a 2018. május 25-én életbe lévő GDPR (General Data Protection Regulation, magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet) hatására.

IBVIER Kereskedelmi Betéti Társaság

Rövidített név:  IBVIER Bt.
Fő tevékenység: 4752. Vasáru, festék-, üveg- kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás
Székhely cím: 7100 Szekszárd, Mátyás Király u. 66.
Adószám: 26457378217
Cégjegyzékszám: 17 06 001 796
Telefon: +36 74 413-004 ; +36 74 511-592
E-mail: ibvier@terrasoft.hu
Internet: www.ibvier.hu


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A IBVIER Kereskedelmi Betéti Társaság - továbbiakban - Szolgáltató, mint az ibvier.hu weboldal üzemeltetője (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 54/A.) tájékoztató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat - minden esetben - a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, valamint gondoskodik azok biztonságáról, minden ésszerű technikai- és szervezési intézkedésnek eleget téve, mindemelett kialakítja azokat az eljárási szabályokat és intézkedési folyamatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók illetve e-mailt továbbítók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag tájékoztatási, szerződéskötési és számlázási célra használja fel.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.


AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A IBVIER Kereskedelmi Betéti Társaság - Rövidített név: IBVIER Bt.. (Székhely cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 54/A.) a továbbiakban, Szolgáltató - mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi irányelveiben meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a jelen felületen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne a jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és az illetékes munkatársunk megválaszolja kérdését.

Cím – levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 54/A

E-mail: ibvier@terrasoft.hu

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, valamint belső szervezeti működést, amely az adatok biztonságát szavatolja.

 A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben felvenné a Szolgáltatóval a kapcsolatot, akkor az alábbi elérhetőségeken léphet velünk – adatkezelővel - kapcsolatba.

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt – ibvier@terrasoft.hu – személyes adatokkal együtt - az adatközléstől számított egy év elteltével – 12 naptári hónap – töröl.

Rövidített név:  IBVIER Bt.
Fő tevékenység: 4752. Vasáru, festék-, üveg- kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás
Székhely cím: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 54/A
Adószám: 26457378217
Cégjegyzékszám: 17 06 001 796
Telefon: +36 74 413-004 ; +36 74 511-592
E-mail: ibvier@terrasoft.hu
Internet: www.ibvier.hu

Kezelt személyes adatok köre

kapcsolattartás a Szolgáltatóhoz beérkező e-mail üzenetek alapján történik.

A Szolgáltató weboldalán csak közvetlen üzenetküldésre használható e-mail továbbítás működik, mely a weboldal alsó felületén biztosít erre lehetőséget.

A Felhasználóknak a következő személyes adataikat kell megadniuk (kötelező * és szabadon kitölthető mezők):

Teljes név*
*Név:
*E-mail cím:
*Telefonszám:
(*Kötelezően kitöltendők megjelölése.)

Az online üzenetküldési felület használatához a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így
különösen a következő célra:

 • a Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás;

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve legkésőbb
az adatok megadásától számított egy évig kezeli, vagy amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését.

TECHNIKAI ADATOK

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosított- vagy feljogosítottak számára legyen csak hozzáférhető
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen és ennek céljából minden észszerű intézkedést megtesz.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat minden esetben megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréstől és a nyilvánosságra hozatal ellen.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az online üzenetküldési felület használata során a vonatkozó mező bejelölésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Felhasználás: Kizárólag a Szolgáltató által biztosított válaszadáshoz kapcsolódóan kerül felhasználásra.  

Az Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét és telefonszámát megadva elekronikus levelet küld nekünk a weboldalon keresztül.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek. A partnereinkkel kötött titoktartási záradékok kiterjednek a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogi követelményeknek.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását – melyet a regiszrált felhasználó maga is megtehet a Törlés funkció használatával az eree kialakított személyes felületén, saját belépési kódjának megadását követően – továbbá  élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
A magánszemélyek jogai a GDPR értelmében:

 • az érintettek hozzáférési joga
 • a helyesbítéshez való jog
 • a személyes törléséhez való jog
 • a direkt marketing elleni tiltakozás
 • az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint
 • az adathordozhatóság.

Az adatkezelő – az érintett részéről érkező - kérlem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti a Szolgáltató  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rendelkezésre bocsátott vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, a továbbiakban az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-  a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett igényli azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: +36 1 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A Szolgáltató. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük, tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatója - ICON MÉDIA Kft. - által használt Cookie - Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja.